INKLUDERINGSTILTAK I BRUMUNDDAL FOTBALL – SVEUM FOR ALLE

Norges fotballforbunds visjon er «fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». Brumunddal fotball har gjort visjonen til sin egen gjennom slagordet «Sveum for alle». Dette forplikter klubben til å legge til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballen, både som ledere, trenere, spillere, foresatte og andre ressurspersoner.

Fair play og respekt er fotballens internasjonale kjerneverdier og ligger til grunn for all aktivitet.

Klubbens visjon om «Sveum for alle» bygger på følgende verdier:

 • Kvalitet
 • Idrettsglede
 • Respekt og toleranse
 • Inkludering i alle ledd

 

Kvalitet:

I Brumunddal fotball skal alle oppleve mestring, uavhengig av sportslig nivå. I vår klubb legger vi til rette for mestring gjennom god menneskelig og fotballmessig kvalitet i trening og kamp. Vårt viktigste verktøy for å fremme mestring og kvalitet er gjennom kompetente trenere og støttepersoner. Gjennom kompetente og motiverte trenere, samt gode fasiliteter knyttet til anlegg, legger vi til rette for god kvalitet.

Idrettsglede:

Å oppleve glede i idretten er den viktigste drivkraften for trivsel og utvikling. «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» innebærer at alle spillere i Brumunddal fotball skal møte en utviklingsarena som er tilpasset den enkeltes ambisjoner, forutsetninger, engasjement, og treningsiver.

For å nå visjonen om et «Sveum for alle», må vi ha bevissthet rundt både det sportslige og det sosiale. For at idrettsglede skal utvikles er det viktig at vi bygger miljø også utenfor kamp- og treningsarenaen. Deltakelse på turneringer, temakvelder og andre sosiale aktiviteter bygger kameratskap og tilhørighet og er dermed et viktig bidrag til at den enkelte skal oppleve idrettsglede.

Respekt og toleranse:

Vår visjon «Sveum for alle» bygger på tydelige verdier om respekt og toleranse. I tillegg til det sportslige skal klubben bidra til gode holdninger og være en arena for mangfold. I Brumunddal fotball skal alle føle trygghet til å være seg selv. Ledere, trenere og foresatte har en viktig rolle i det holdningsskapende arbeidet. Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Trygg fotball for alle innebærer nulltoleranse for vold og alle former for diskriminering. 

Inkludering og Fair Play:

Våre verdier bygger på en tanke om at vi har plass til alle i vår klubb. Brumunddal fotball forplikter seg til å ivareta alle medlemmers deltakelse, med et særlig fokus på utsatte grupper.

Alle klubbens medlemmer og støttepersoner har et ansvar for å bidra til inkludering og fair play. Vi praktiserer likeverd og sørger for integrering i våre aktiviteter. Det skal være åpenhet om prosesser og beslutninger. Vi skal vise respekt, glede og engasjement.

For å realisere visjonen «Sveum for alle» har Brumunddal fotball fokus på flere inkluderingstiltak. Dette innebærer blant annet:

 • Eget inkluderings- og fair play utvalg i klubben
 • Klubbhåndbok med felles informasjon til alle medlemmer
 • Vend rasismen ryggen logo på alle spillerdrakter
 • Inkluderingsfond hvor medlemmer kan søke om økonomisk støtte
 • Byttesentral for fotballsko
 • Kampvertordning
 • Gjennomføring av fair play skolen ved overgang fra barnefotball til ungdomsfotball
 • Arrangere Brumunddal fotballs fotballskole
 • Varslingskanal for uønskede hendelser

SPONSORER

Note: Carousel will only load on frontend.